Algemene Voorwaarden:

Disclaimer
De website www.equitesse.nl is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden op deze website staan, dan kan Equitesse hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden.

Het is niet toegestaan om pagina’s, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze website, in originele- of gewijzigde vorm, naar een andere website te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Equitesse.

Voorwaarden.

Artikel 1 Definities

1.1 www.equitesse.nl en Equitesse, hierna genoemd Equitesse, gevestigd te Apeldoorn.

1.2 Klant
Iedere wederpartij van Equitesse die op welke manier dan ook producten en/of diensten van Equitesse wenst af te nemen en aan wie equitesse deze producten en/of diensten tegen een vergoeding ter beschikking wenst te stellen.

1.3 Diensten
Onder diensten wordt verstaan het geven van advies.

1.4 Producten
Dit zijn alle producten die via Equitesse worden aangeboden.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en mededelingen van Equitesse.

2.2 De voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn ook via internet te raadplegen, zie www.equitesse.nl onder de button “voorwaarden”

2.3 Door een bestelling te plaatsen voor diensten en/of producten van Equitesse, geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.4 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de klant, hoe dan ook genaamd, wordt door Equitesse uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Wijziging en afwijkingen van de algemene voorwaarden

3.1 Equitesse behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

3.2 Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van een vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen bestelling of afspraak. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan de klant. Indien de klant niet instemt met de wijziging, heeft de klant het recht de dienstverlening of bestelling op te zeggen vóór de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

3.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts met schriftelijke instemming van Equitesse worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Equitesse en de klant zullen in overleg treden om de vernietigde bepaling te vervangen.

Artikel 4 Bestellen van producten en diensten

4.1 Producten en diensten kunnen via onze webshop of e-mail worden besteld, onder vermelding van naam, straat, postcode, huisnummer, plaats, telefoonnummer en e-mail adres van de klant en de gewenste producten en/of diensten. Men is verplicht een telefoonnummer in te vullen/door te geven. Zonder vermelding van telefoonnummer of emailadres of postadres wordt een bestelling niet behandeld.

4.2 Equitesse bevestigt uw bestelling en/of afspraak per e-mail of indien dit niet mogelijk is, per sms/WhatsApp of telefonisch.

4.3 Equitesse is gerechtigd bestellingen en/of levering van producten en/of diensten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling en/of dienst niet wordt geaccepteerd, deelt Equitesse dit mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer de klant geen telefoonnummer of emailadres of postadres achterlaat wordt een dienst en/of bestelling standaard geweigerd.

4.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet is Equitesse niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Equitesse.

Artikel 5 Levering producten

5.1 Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2 Alle bestellingen worden op het door de klant opgegeven adres afgeleverd of bezorgd.

5.3 De goederen reizen met PostNL of een andere vervoerder voor rekening en risico van de klant. Doordat Equitesse haar leveringen uitbesteedt aan PostNL of een andere vervoerder kan Equitesse niet verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door de klant bestelde producten.

5.4 Op verzoek van de klant is het mogelijk dat de bestelling via PostNL of een andere vervoerder verzekerd of met handtekening voor ontvangst verstuurd wordt. De extra kosten komen voor rekening van de klant.

5.5 De levertijd kan per artikel verschillen. Na ontvangst van de bestelling ontvangt de klant een indicatie van de levertermijn van het bestelde artikel als dit langer dan 1 week bedraagt. Deze levertermijn is slechts een indicatie en kan niet leiden tot enig recht op schadevergoeding of aansprakelijkheid.

5.6 Wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst maar na 7 (zeven) werkdagen annuleert, is de klant 50% van de voor het overeengekomen product geldende prijs (volgens de offerte) verschuldigd. Indien de klant na 14 (veertien) werkdagen annuleert of later, is de klant 100% van de voor het overeengekomen product geldende prijs (volgens de offerte) verschuldigd. als de klant dit zelf meldt komen er geen extra kosten bij. Indien de klant niets meer van zich laat horen, wordt de bestelling na 14 dagen automatisch geannuleerd; de klant is dan wel 100% van de voor het overeengekomen product geldende prijs verschuldigd, vermeerderd met 50 (vijftig) euro administratiekosten.

5.7 De geleverde producten worden pas eigendom van de klant indien de betaling aan Equitesse volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6 Retourneren

6.1 U heeft het recht uw bestelling binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product in de originele verpakking, ongebruikt, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd aan Equitesse te retourneren. De klant dient een kopie van de factuur bij te voegen en via email ([email protected]) of per brief aan Equitesse kenbaar te maken dat men een product wil retourneren en van de koop wil afzien. Is het product gebruikt of is de verpakking door gebruik beschadigd dan wordt het retour wel geaccepteerd maar eventuele schade aan verpakking of product zal in rekening worden gebracht. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de klant.
Bovenstaande geldt NIET voor onze producten die op bestelling worden gemaakt en een beperkte houdbaarheid hebben (o.a. onze voeders, supplementen, zalven, oliën , etc.). Voor deze producten vervalt het herroepingsrecht.

6.2 Equitesse accepteert geen retourzendingen zonder dat de klant Equitesse eerst hierover heeft bericht en Equitesse de klant schriftelijk of via e-mail de acceptatie heeft bevestigd.

6.3 Rembours zonder voorgaand overleg, niet voldoende en ongefrankeerde pakketten, worden geweigerd.

6.4 Indien de artikelen ongebruikt en tijdig worden geretourneerd, dan stort Equitesse het aankoopbedrag binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen retour op de bank- of girorekening van de klant.

6.5 Wanneer de afgeleverde artikelen niet binnen 14 (veertien) werkdagen of 7 (zeven) werkdagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door de klant zonder enig bezwaar geaccepteerd en kunnen dan niet meer geretourneerd worden, ongeacht de staat van het product.

6.6 Retourzending van artikelen is voor rekening en risico van de klant. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

6.7 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de wensen beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Equitesse daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na de levering op de hoogte te stellen.

Artikel 7 “Privacy Policy” Persoonsgegevens en privacy

7.1 Equitesse respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld.

7.2 Persoonlijke gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen of vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook door Equitesse ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

7.3 Bij het plaatsen van een bestelling heeft Equitesse naam, e-mailadres, telefoonnummer en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren en de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

7.4 Het e-mailadres van de klant kan door Equitesse worden gebruikt om de klant te informeren over de ontwikkeling van Equitesse, de website, nieuwsberichten over paarden en over speciale aanbiedingen en acties. Als de klant hier geen prijs op stelt, kan de klant dat laten weten door een e-mail naar Equitesse te sturen met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”. Het e-mail adres zal dan van de verzendlijst worden verwijderd.

Artikel 8 Prijzen en vergoedingen

8.1 De bij producten en artikelen vermelde prijzen op de internetsite zijn in Nederlandse euro’s inclusief BTW en exclusief verzending, handeling en verpakking. De verzend- handeling- en verpakkingskosten worden aan de bestelling toegevoegd en bevestigd.

8.2 Alle aanbiedingen van Equitesse zijn vrijblijvend en Equitesse behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Artikel 9 Facturering en betaling

9.1 Voor de aangeboden artikelen en producten is de klant na bevestiging van de bestelling door Equitesse een vergoeding verschuldigd. Het verschuldigde bedrag moet vóór verzending worden overgemaakt op de bankrekening van Equitesse. De datum van bestelling is gelijk aan de factuurdatum. In overleg is het mogelijk om op factuur te betalen. De klant krijgt dan bij het ophalen/bezorgen van zijn/haar bestelling de factuur meegeleverd, deze moet binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum betaald worden.

9.2 De betalingsgegevens ontvangt de klant per e-mail in de bevestiging van de bestelling. Het verschuldigd bedrag dient binnen 5 (vijf) werkdagen na versturen van de bevestigings-mail van Equitesse overgemaakt te zijn anders wordt de bestelling geannuleerd.

9.3 Pas wanneer betaald is zal de order worden behandeld en toegezonden.

9.4 Aan uw bestelling kunnen nadere betalings-/bestel voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Equitesse.

9.5 In geval van niet-tijdige betaling is Equitesse gerechtigd haar vordering te verhogen met een vertragingsrente van 2% per maand, ingaande 14 dagen na factuurdatum, plus € 50,- (vijftig) euro administratiekosten. Indien Equitesse na sommatie genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten geheel voor de rekening van de klant komen, plus € 150,- (honderdvijftig) euro administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 25 (vijfentwintig) euro een en ander zonder dat voorafgaande sommatie of iets dergelijks is vereist.

9.6 Equitesse zal alle mogelijke middelen gebruiken om wanbetalers de openstaande rekening(en) te laten betalen, hoe lang dit ook mocht duren. Om anderen te waarschuwen voor de wanbetaler worden alle persoonsgegevens van de wanbetaler openbaar gemaakt op en in openbare registers; hierdoor wordt het voor de wanbetaler steeds moeilijker zich te bewegen in het economisch verkeer. Voor de wanbetaler kan dit betekenen dat een kleine rekening van een paar euro binnen zeer korte tijd kan oplopen tot duizenden euro’s. Equitesse is niet aansprakelijk voor deze neven schade en zal alsnog eisen dat de openstaande rekening betaald wordt.

9.7 Bij niet-tijdige betaling wordt er direct aangifte gedaan van winkeldiefstal. Deze aangifte zorgt ervoor dat de wanbetaler een strafblad krijgt en een direct opeisbare boete krijgt opgelegd van € 110,- (honderden tien euro).

Artikel 10 Reclames en aansprakelijkheid producten

10.1 De aansprakelijkheid van Equitesse voor schade bij koper is beperkt tot de factuurwaarde van dat deel van de betreffende levering waarover klachten bestaan.

10.2 Iedere aansprakelijkheid van Equitesse voor schade bij koper of een derde als gevolg van foutieve opslag of het onjuiste gebruik en/of toepassing van het geleverde is uitgesloten.

10.3 Equitesse geeft advies in gebruik van de producten en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het advies wordt uitgevoerd door de klant.

10.4 Equitesse is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende zaken.

10.5 Wanneer Equitesse in haar advies de klant met het product doorverwijst naar derden, is zij nooit aansprakelijk voor het handelen en de wijze van praktijkvoering van deze derden. Dit is te allen tijde de verantwoording van de klant zelf of de derde partij.

10.6 Reclames ter zake van een door Equitesse geleverde dienst zijn slechts van waarde mits Equitesse binnen 48 (achtenveertig) uur na het ontstaan van de klacht op de hoogte is gebracht en de klant dient binnen 24 (vierentwintig) uur na melding van de klacht Equitesse de mogelijkheid te geven het product en de klacht te onderzoeken. De klacht dient telefonisch te worden ingediend en binnen 48 (achtenveertig) uur schriftelijk door de klant te worden bevestigd via het retourformulier op de internetsite van Equitesse.nl.

10.7 Equitesse kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verslechterende veranderingen in de gezondheid van het dier voor wie het product/artikel bestemd is, ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik.

10.8 De klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door de klant bestelde producten/artikelen geschikt zijn van de door hem gewenste toepassing(en).

10.9 De op de internetsite vermelde gewichten, maten en aanbevelingen zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van Equitesse is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling.

10.10 Indien en voor zover op Equitesse al aansprakelijkheid mocht rusten, zal Equitesse uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, uitsluitend indien en voor zover deze veroorzaakt is ten gevolge van bewuste roekeloosheid en opzet van Equitesse, of van haar ondergeschikten, waarvan Equitesse zich bij de uitvoering van de bestelling bedient.

10.11 Indien juridisch kan worden aangetoond dat het product schade heeft veroorzaakt bij het paard als gevolg van het advies dan is de aansprakelijkheid bij een advies te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een erkende dierenarts in rekening gebrachte kosten. Hierbij dient een verklaring van de erkende dierenarts en de originele rekening te worden overhandigd. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het paard is Equitesse ten hoogste aansprakelijk voor aanschafwaarde van het paard, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Equitesse is niet aansprakelijk voor schade indien zij door overmacht in de onmogelijkheid verkeert.

11.2 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de bestelling/afspraken over diensten in redelijkheid niet van Equitesse kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties, storing in levering van energie, storing in de communicatieverbindingen van derden. Indien Equitesse door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is Equitesse gerechtigd de bestelling/afspraken of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, te bepalen door Equitesse. Ingeval van overmacht kan de klant geen schadevergoeding eisen van Equitesse.

Artikel 12 Geschillenbeslechting

12.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn worden geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit Equitesse geleverde adviezen en door Equitesse verrichte leveringen middels mediator (conflictbemiddeling) opgelost. Daartoe wordt door beide partijen een onafhankelijke bemiddelaar benoemd, die aan de partijen bijstand verleent om een oplossing voor het geschil te vinden, welke in een vaststellingsovereenkomst neergelegd wordt.

12.3 In het geval van een geschil niet op de in lid 12.2 aangegeven wijze tot een oplossing gebracht is, zal het geschil voorgelegd worden aan een door partijen daartoe aangewezen arbitragecollege. Het geschil kan door elk van de partijen aanhangig gemaakt bij het arbitragecollege. Het arbitragecollege kan uit één dan wel drie personen bestaan. De wijze van procederen zal door de arbiters worden vastgesteld. Arbiters zijn bevoegd om de geheel of ten dele in het ongelijk gestelde partij geheel of ten dele te veroordelen in de kosten van de arbitrage, die van de andere partij daaronder begrepen, tot een door de arbiters vast te stellen bedrag.

Artikel 13 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer Equitesse. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 Diversen
16.1 Hayster Healthy Herbs artikelen dienen koel, donker en droog en in een gesloten verpakking bewaard te worden.
16.2 Van de Hayster Healthy Herbs voeders, supplementen, oliën en zalven zijn na meerjarige onderzoeken in de aangegeven doseringen geen bijwerkingen bekend. Het is echter nooit uit te sluiten dat in zeer zeldzame gevallen bij sommige paarden overgevoeligheidsreacties kunnen optreden voor één van de ingrediënten. Equitesse is op hiervoor directe of indirecte wijze niet aansprakelijk.
16.3 In de Hayster Healthy Herbs Artikelen zitten geen ingrediënten die kunnen leiden tot positieve dopingsresultaten onder het FEI reglement. Echter nationale federaties kunnen andere opvattingen hebben over het gebruik van voedingsstoffen. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om niet deel te nemen aan wedstrijden met stoffen die op de verboden lijst staan. Een algemene ingrediëntenlijst is op te vragen bij Hayster Healthy Herbs www.hayster.nl of www.voergezond.nl.